PRIVREDNO PRAVO

Naša kancelarija pruža širok spektar usluga u oblasti privrednog prava gdje posjedujemo značajno iskustvo, od čega izdvajamo:

 • Posredovanje u zaključivanju ugovora i sastavljanje ugovora u svim segmentima privrednog prava;
 • Pokretanje postupaka i zastupanje pred nadležnim sudovima;
 • Zastupanje pred državnim organima u postupku dobijanja neophodnih dozvola, odobrenja i koncesija;
 • Zastupanje u postupku medijacije i arbitraže;
 • Privredno-pravno savjetovanje;
 • Zastupanje u postupku javnih nabavki;
 • Osnivanje i registracija privrednih društava;
 • Pravno savjetovanje o donošenju svih akata u poslovanju i sprovođenju svih statusnih promjena;
 • Učestvovanje u pregovorima naših klijenata sa trećim licima;
 • Pravno savjetovanje i učestvovanje u postupcima stečaja, dobrovoljne likvidacije i restruktuiranja.
GRAĐANSKO PRAVO

Klijentima pružamo usluge iz oblasti građanskog prava, i to: stvarnog, obligacionog, porodičnog, nasljednog i autorsko prava, od čega izdvajamo:

 • Zastupanje u postupcima sticanja i zaštite prava vlasništva i drugih stvarnih prava na pokretnim i nepokretnim stvarima;
 • Naknada materijalne štete;
 • Zastupanje u postupcima ispunjenja, raskida, poništenja i utvrđivanja ništavosti ugovora;
 • Pravno savjetovanje i zastupanje u sporovima za razvod braka i sporovima oko utvrđivanja i podjele bračne stečevine;
 • Pružanje pravnih savjeta i zastupanje u sporovima za izdržavanje;
 • Zastupanje u postupcima u vezi povjeravanja zajedničke djece na čuvanje, njegu i staranje;
 • Zastupanje u postupcima u vezi lišenja roditeljskog prava;
 • Zastupanje u postupcima za utvrđivanje očinstva i materinstva;
 • Sastavljanje testamenta;
 • Zastupanje u postupcima zaštite autorskih i srodnih prava.
UPRAVNO I RADNO PRAVO

Klijente zastupamo pred svim upravnim organima i u svim upravnim stvarima kao i u radnim sporovima pred sudovima i poslodavcima, od čega izdvajamo:

 • Sačinjavanje pravnih lijekova na odluke u upravnim stvarima i pokretanje upravnih sporova pred nadležnim sudom;
 • Zastupanje u postupcima dobijanja različitih dozvola;
 • Sačinjavanje pravnih mišljenja u vezi tumačenja propisa;
 • Pokretanje postupaka i zastupanje pred sudovima, kao i pred inspekcijskim i drugim državnim organima;
 • Savjetovanje u oblasti radnog prava;
 • Zastupanje radnika u postupcima utvrđivanja njihove odgovornosti kod poslodavca;
 • Izrada radno-pravnih akata;
 • Zastupanje u postupku dobijanja radnih i boravišnih dozvola;
 • Zastupanje u postupcima medijacije i arbitraže.
KRIVIČNO PRAVO
 • Sastavljanje i podnošenje krivičnih prijava;
 • Zastupanje okrivljenog u krivičnom, prekršajnom i drugim postupcima u kojima se odlučuje o odgovornosti fizičkih i pravnih osoba.